تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

رقابتی‌شدن بازارها در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی را در بازاریابی و فروش ایجاد کردهاست؛ به‌گونه‌ای که روزبه‌روز نیازها،خواسته‌ها، علایق و در یک کلام تکریم مشتری بیشتر در مرکز توجهات بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه مشتری‌مداری است. بنابراین، ارتقای رفتار مشتری‌مدار در فروشندگان بیمه عمر که باید در بین مردم نقش شناساندن محصول و فروش آن را هم زمان ایفا کنند، در بهبود عملکرد آنان بسیار مفید واقع می‌گردد.ایـن پـژوهش از نظـر هـدف،کاربردی و از نظر روش جمع­آوری داده­ها، توصیفی ـ پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه آماری پژوهش، فروشندگان حرفه­ای بیمه عمر 6شرکت بیمه خصوصی شهر تهران است. از ایـن جامعـهآمـاری، نمونـه­ای 120به­صورت خوشه‌بندی متناسب انتخاب شد. داده­ها از طریقپرسش‌نامه جمع­آوری شدند و درنهایـت،با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM)با استفاده از نرم‌افزارهـایLISRELوSPSSفرضـیه­هـابررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که درگیرشدن باشغل، خوداتکایی کارکنان و جو خدمت­رسانی مثبت، اثر مثبتی بر رفتار مشتری‌مدارانه فروشندگان دارد. نیزاثر میانجی‌گری خوداتکایی کارکنان بر تأثیر درگیرشدن با شغل بر رفتار مشتری‌مدار فروشندگان و اثر میانجی­گری درگیرشدن با شغل بر تأثیر جو خدمت‌رسانی بر رفتار مشتری‌مدار فروشندگان بر جای می‌گذارد،تأیید شد. اما اثر میانجی‌گری خوداتکایی بر تأثیر جو خدمت­رسانی بر رفتار مشتری‌مدار فروشندگان تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها