شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

55,044

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

15,753

نسبت مشاهده بر مقاله

4234.15

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1211.77

تعداد مقالات ارسال شده

60

تعداد مقالات رد شده

7

درصد عدم پذیرش

12

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

10

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان