شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

42,588

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

13,211

نسبت مشاهده بر مقاله

3276

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1016.23

تعداد مقالات ارسال شده

60

تعداد مقالات رد شده

7

درصد عدم پذیرش

12

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

10

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان