نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

چکیده

چکیده
 این پژوهش، به بررسی نفوذ آگاهی‌رسانی درباره پاسخ‌گویی اجتماعی دستگاهی[1] در ارزش ویژه برند در گستره بیمه می‌پردازد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش آن توصیفی و پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان شرکت بیمه ایران در استان تهران است. نمونه‌گیری بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش آسان‌دسترس در دی‌ 1393 انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد است که روایی صوری و محتوایی آن، پس از انجام مطالعات اولیه و تهیه چارچوب نظری پژوهش، با استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و استادان تأیید شده و پایایی آن نیز از راه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 946/0 به دست آمده است. در واکاوی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد بین پاسخ‌گویی اجتماعی دستگاهی و رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند، رابطه معنی‌داری وجود دارد. مدل پژوهش نیز از برازش قابل قبولی برخوردار است.[1]. Corporate Social Responsibility (CSR)

کلیدواژه‌ها