اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترآتوسا گودرزی

علوم اقتصادی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

atousagoodarziatyahoo.com
021-88725704

سردبیر

دکترتیمور محمدی

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

atmahmadiatgmail.com
021-88723165