شماره‌های پیشین نشریه

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
شاپا چاپی
2538-6204
شاپا الکترونیکی
2538-2497