بر اساس نویسندگان

آ

ا

پ

ج

  • جنت بابایی، سجاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

چ

ح

ر

س

ش

ص

ع

ف

ق

گ

م