تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شناخت عوامل مؤثر بر صنعت بیمه، زمینه را برای افزایش کارایی و اثربخشی فراهم می‌کند و در این میان، متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی می­توانند بسیار تأثیرگذار باشند. به عبارتی،با شناخت این عوامل و سیاست‌گذاری بیمه­ای مطلوب می­توان انتظار داشت زمینه برای رشد و بالندگی این صنعت فراهم گردد.
در این مطالعه به بررسی اهمیت و تأثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و ده کشورمنتخب در سال­های 2002 تا 2010 پرداخته شده است.با توجه به مبانی نظری و بررسی متون نظری موضوع، در بررسی عملکرد نهادها، از شاخص­های مختلفی همچون آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی در قالبروش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و داده­های تابلویی(ادغامی)استفاده شده است.
نتایج نشان می­دهدتولید ناخالص داخلی سرانه به‌عنوان متغیر جانشین برای توسعه نهادی، دارای اثر منفی و معنی­دار بر تمرکز صنعت بیمه است. همچنین آزادی اقتصادی به‌عنوان متغیر نهادی دیگر نیز اثر منفی معنی­داری بر تمرکز صنعت بیمه داشته است. اجزای شاخص حکمرانی لزوماً اثرات مشابهی بر تمرکز در نمونه­ مورد مطالعه نداشته­اند. دو متغیر سطح کیفیت قوانین و مقررات و میزان حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر نسبت تمرکز بودند؛در حالیکه سطح کنترل فساد و حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، اثرهای مثبت بر تمرکز داشتند. دو سطح ثبات سیاسی و کارایی دولت هم تأثیر معنی­داری بر تمرکز نداشتند.

کلیدواژه‌ها