نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

چکیده

چکیده
 این پژوهش، به بررسی نفوذ آگاهی‌رسانی درباره پاسخ‌گویی اجتماعی دستگاهی[1] در ارزش ویژه برند در گستره بیمه می‌پردازد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش آن توصیفی و پیمایشی و از نوع هم‌بستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان شرکت بیمه ایران در استان تهران است. نمونه‌گیری بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش آسان‌دسترس در دی‌ 1393 انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه استاندارد است که روایی صوری و محتوایی آن، پس از انجام مطالعات اولیه و تهیه چارچوب نظری پژوهش، با استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و استادان تأیید شده و پایایی آن نیز از راه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 946/0 به دست آمده است. در واکاوی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد بین پاسخ‌گویی اجتماعی دستگاهی و رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند، رابطه معنی‌داری وجود دارد. مدل پژوهش نیز از برازش قابل قبولی برخوردار است.[1]. Corporate Social Responsibility (CSR)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of publicizing Corporate Socia Responsibility (CSR) on Brand Equity (some insurance Cases)

نویسنده [English]

  • Jamshid Amanee
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the influence of publicizing CSR on brand equity in the insurance industry. The study is an applied work by nature, being considered to be an explanatory research conducted in a form of survey using correlation as a way of analyzing its data. Customers of Iran Insurance Company in Tehran Province played the population role in the study. Convenient sampling is applied to the study’s population based on Cronbach's formula in January 2015. The survey questionnaire has been a standard questionnaire face/content validity of which is approved by academicians and experts following a preliminary study to set the research model. Cronbach's alpha being 0.946 decides the measure’s reliability. LISREL besides the SPSS softwares served to analyze the data. The results suggest a significant relationship between CSR from one side, and customer satisfaction as well as brand equity from the other side. Good fit is reported by the study’s model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Customer Satisfaction
  • Classification Brand Equity
  • Corporate Reputation
  • Insurance