شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

14,598

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

8,502

نسبت مشاهده بر مقاله

1122.92

نسبت دریافت فایل بر مقاله

654

تعداد مقالات ارسال شده

50

تعداد مقالات رد شده

7

درصد عدم پذیرش

14

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

12

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
شاپا چاپی
2538-6204
شاپا الکترونیکی
2538-2497