شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

13,363

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

8,192

نسبت مشاهده بر مقاله

1027.92

نسبت دریافت فایل بر مقاله

630.15

تعداد مقالات ارسال شده

49

تعداد مقالات رد شده

7

درصد عدم پذیرش

14

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

12

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
شاپا چاپی
2538-6204
شاپا الکترونیکی
2538-2497