شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مشاهده مقاله

29,811

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

11,389

نسبت مشاهده بر مقاله

2293.15

نسبت دریافت فایل بر مقاله

876.08

تعداد مقالات ارسال شده

58

تعداد مقالات رد شده

7

درصد عدم پذیرش

12

تعداد مقالات پذیرفته شده

6

درصد پذیرش

10

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-224 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان