اصول اخلاقی انتشار مقاله

این ملاحظات اخلاقی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود:

 

 

1-     نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.

2-     صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.

3-     بر اساس دستور العمل  اخلاقی سازمان تحقیقات آموزشی  ایالات متحده هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی , فرهنگی , ملی , جنسی,  هویتی ,  سنی,  زبانی,  و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.

4-     همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود.