درباره نشریه

نشریه پژوهشهای بیمه ای یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث بیمه و ریسک پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش بیمه  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم بیمه و ریسک را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهشهای بیمه ای در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.