اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

2 کارشناس ارشد علوم محاسبات برنامه ریزی بیمه؛ موسسه آموزش عالی بیمه اکو؛ دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بر اساس بیمه‌نامه خودرو، بیمه‌گر به جبران تصادفات، انفجار و به‌طور کلی، برخورد خودرو با شی خارجی متعهد است. یافتن عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به درخواست متقلبانه برای شرکت‌های بیمه حائز اهمیت است. تقلب در بیمه زمانی روی می‌دهد که بیمه‌گذار درخواست خطایی را ارائه می‌دهد که قابل تشخیص نیست. در حقیقت، این گزارش‌های اشتباه باعث ایجاد اختلالاتی در برآورد مالی بیمه‌گر می‌شود که منتج به مقادیر اضافه پرداخت به خسارت گزارش شده می‌‌‌شود.
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر افزایش سطح فرانشیز بر میزان خطایی است که به عمد توسط بیمه‌‌گذار با هدف به‌دست‌آوردن نفع بیشتر گزارش می‌شود. فرانشیز به معنای آن بخشی از مقدار خسارت ادعا شده است که تحت پوشش شرکت بیمه قرار نمی‌گیرد. در پژوهش حاضر می‌خواهیم نشان دهیم تحت شرایط افزایش سطح فرانشیز، چگونه پارامترهای موجود در یک قرارداد بر میزان انگیزش برای فعالیت‌‌های متقلبانه تأثیرگذار است.
  به کمک داده‌های مربوط به 600 بیمه‌نامه اتومبیل فروخته‌شده توسط بیمه ایران در شهر تهران در سال 1390 و با استفاده از مدل اقتصاد‌سنجی توبیت توسعه‌یافته[1] با آستانه‌های مشاهده‌نشدنی و از روش حداکثر درست‌نمایی بر روی داده‌هایی از بیمه خودرو، نشان داده‌ایم افزایش سطح فرانشیز سبب افزایش درخواست‌های متقلبانه از طرف بیمه‌شدگان می‌گردد.  نتیجه دیگر این تحقیق این است که اثر قیمت بر رفتارهای متقلبانه بیمه‌شده‌ها به‌صورت معنی‌داری معکوس است. به عبارت دیگر، تحقیق نشان می‌دهد با کاهش قیمت خودرو، رفتارهای متقلبانه افزایش پیدا می‌کند.
 3-Extended Tobit Model

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Franchise on Moral Hazard in Car Insurance Claims: The Case of Car Insurance in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi 1
  • Nehleh Jafari 2
2 M.Sc. in Actuarial Science / ECO College of Insurance / Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Insurer undertakes compensation of events such as collision, upset, explosion and clash of car with any substance in the case of automobile insurance. Since the demand for car insurance is increasing in recent years, detection of factors affecting decision to make fraudulent claims becomes urgent. Insurance fraud occurs when the insured makes a false claim which cannot easily be verified. In fact, these falsifications cause disturbance in the process of financial estimation of insurers and consequently lead to major amount of losses.
     The main objective of this research is to study the effect of deductibles on the size of falsification deliberately reported by the insured. We assess under the situation of deductible level shifting up, how the parameters of a contract affect the incentives for fraudulent activities.
Using a survey of 600 car insurance policies sold by Iran Insurance Company in Tehran at the year 1390, we utilize the extended Tobit model with unobservable threshold and Maximum Likelihood methods to verify that increasing in the level of deductible will increase the fraudulent claims of policy holders. We also found that the price of car has negative effect on fraudulent claims. In other words, the fraudulent claims decline when the price of car increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automobile Insurance
  • Deductible Contracts
  • Fraud
  • Extended Tobit Model
  • Maximum-Likelihood