بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

چکیده

نهادهای بیمه‌ای در سطح اقتصاد کلان از طریق تجمیع منابع و سرمایه‌گذاری آن‌ها، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌سازند. بر این اساس، در این پژوهش بیمه‌های غیرزندگی که سهم درخور توجهی را در بازار بیمه ایران به خود اختصاص می‌دهند، به رشته‌های مختلف اصلی تفکیک شده‌اند. سپس رابطه میان توسعه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی از سال 1348 تا 1393 بررسی شده است. ابتدا پایایی متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد بررسی شده و سپس با آزمون علیت گرنجر و تخمین مدل تصحیح خطای برداری(VECM)، رابطه علّی و جهت علیت بررسی شده است.
 نتایج تجربی تحقیق حاضر وجود رابطه علّی از بیمه‌های غیرزندگی به رشد اقتصادی را تأیید نمی‌کنند. این یافته مؤید سازگاری نظری دیدگاه لوکاس[1] (1988) است. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، صنعت بیمه در رشته‌های غیرزندگی با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت، نتوانسته است بین خانوارها و جامعه ثبات مالی ایجاد کند و بر این اساس، تجمیع پس‌انداز‌های کوچک و تحرک و هدایت آن‌ها تحقق نیافته است. از طرف دیگر، می‌توان استنتاج نمود که این گروه شرکت‌های فعال در رشته‌های غیرزندگی نتوانسته‌اند از ذخایر فنی این رشته‌ها، در بازار سرمایه استفاده مناسبی کنند. در ضمن، اثرهای عوامل مذکور به این امر منجر گردیده است که رشته‌های بیمه‌ای غیرزندگی نتوانند از دو کانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی از رشد اقتصادی حمایت کنند.[1]. Lucas

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Non-Life Insurance and Economic Growth in Iran

نویسنده [English]

  • Atousa Goodarzi
چکیده [English]

Insurance sectors provide the main basis for the economic growth by the means of accumulation of resources and investigating them at macro-economic level. This study aims to examine the existence of a relationship between the growth of different non-life insurance lines and the economic growth in Iran. Most of the previous studies consider the insurance market as a whole, but in this study, the non-life insurance industry as our independent variable, has been broken up to different insurance lines that have a considerable proportion in Iran insurance industry.
 By using econometric methodology, the data for the period of (1348-1393) were collected from the Iranian national data centers, then by estimating the Vector Error Correction Model (VECM) along with several time series tests such as unit root test, optimum lag order selection test and granger causality test,, the econometric results indicate that all of the non-life insurance lines growth along with their total summations exhibit no significant relation with economic growth.As the results indicated that the non-life insurance lines don’t have any significant relation with economic growth, it is due to the inefficient performance in paying of losses, such as paying less than real amount or time consuming of settling the losses that cannot maintain financial stability for families. Also the technical reserves of these lines of insurance are not used effectively in capital markets. Briefly speaking, these factors totally cause that non-life insurances could not support the economic growth from two main channels of accumulation of capital and technical innovations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-life insurance lines growth
  • Economic Growth
  • Vector Error Correction Model (VECM)
  • Time series