تعداد مقالات: 13
2. جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

10.22054/irisk.2018.18695.1017

مرتضی اعلاباف صباغی


3. بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-60

10.22054/irisk.2018.253.1000

لطیف حنیفه زاده؛ صغرا چهره نژاد