نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تأثیرات آزادسازی ورود شرکت‌های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 75-94]
 • آیین‌نامه اجرائی بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-60]

ا

 • ارزیابی عملکرد تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمۀ سینا و کارآفرین استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 183-217]
 • ارزش دوره عمر مشتری بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 115-143]
 • ارزش ویژه برند نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-34]
 • افت ارزش خودرو بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-60]
 • امید زندگی جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]

ب

 • بازار بیمه تأثیرات آزادسازی ورود شرکت‌های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 75-94]
 • بیز ساده ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • بیمه تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمۀ سینا و کارآفرین استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 183-217]
 • بیمه اتومبیل ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • بیمه بدنه بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-60]
 • بیمه بدنه خودرو اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 55-74]
 • بیمه پارسیان بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-114]
 • بیمه عمر تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • بیمه عمر جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • بیمه عمر بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-114]
 • بیمه غیرزندگی بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • بیمۀ آتش سوزی بررسی چالش‌های داخلی فراروی صنعت بیمۀ کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعۀ موردی رشتۀ بیمۀ آتش‌سوزی در شرکت بیمۀ آسیا [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-181]

پ

 • پاسخ‌گویی اجتماعی دستگاهی نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-34]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی تأثیرات آزادسازی ورود شرکت‌های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 75-94]

ت

 • تصمیم گیری گروهی تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمۀ سینا و کارآفرین استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 183-217]
 • تعادل عمومی تأثیرات آزادسازی ورود شرکت‌های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 75-94]
 • تقلب ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • تمرکز تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-54]

ج

 • جدول زندگی جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • جوخدمترسانی تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]

خ

 • خوداتکایی تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]

د

 • داده‌کاوی ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • درجه انطباق‌پذیری بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 115-143]
 • درخت تصمیم ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • درخواست‌های متقلبانه اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 55-74]
 • درگیرشدن با شغل تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]

ر

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • رضایت مشتریان نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-34]
 • رفتار مشتری‌مدار تأثیر متغیرهای درگیرشدن با شغل، خوداتکایی و جو خدمت‌رسانی بر یکدیگر و بررفتار مشتری‌مدار فروشندگان بیمه عمر [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 95-120]
 • رقابت کامل و ناقص تأثیرات آزادسازی ورود شرکت‌های بیمه خارجی در مدل تعادل عمومی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 75-94]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی الگوریتم‌های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 61-80]
 • روش حداکثر درست‌نمایی اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 55-74]
 • رویکرد فازی تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمۀ سینا و کارآفرین استان یزد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 183-217]

س

 • ساختار صنعت بیمه تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-54]
 • سری زمانی بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]

ش

 • شاخص‌های رفاه بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-114]
 • شهرت سازمانی نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، در ارزش ویژه برند شرکت (گوا هی های بیمه ای) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-34]

ص

 • صندوق‌های بازنشستگی جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • صنعت بیمه بررسی چالش‌های داخلی فراروی صنعت بیمۀ کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعۀ موردی رشتۀ بیمۀ آتش‌سوزی در شرکت بیمۀ آسیا [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-181]

ع

 • عملکرد نیروی فروش بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 115-143]

ق

 • قاعده فقهی لا ضرر بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-60]
 • قرارداد رضایی بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-60]
 • قراردادهای دارای فرانشیز اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 55-74]

ک

 • کلمات کلیدی: بحران بررسی چالش‌های داخلی فراروی صنعت بیمۀ کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعۀ موردی رشتۀ بیمۀ آتش‌سوزی در شرکت بیمۀ آسیا [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-181]

م

 • متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-54]
 • متغیرهای نهادی تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 35-54]
 • مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • مدل توبیت توسعه‌یافته اثر فرانشیز بر میزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو؛ مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 55-74]
 • مشتری‌گرایی بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 115-143]
 • معادلات هم‌زمان ـ پانل بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-114]

و

 • ویژگی‌های نقش بررسی تأثیر ویژگی‌های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 115-143]